فراسوی آگاهی Beyond The Awareness
" آگاهی در هر لحظه جاری است "
نویسندگان

تواضع بزرگترین فضایل است. قدیسی می گفت: تواضع در میان فضایل چون رشته ای برای دانه های تسبیح است. اگر رشته را بگسلیم همه دانه ها پراکنده می شوند. اگر تواضع را بگسلیم همه فضایل پراکنده می شوند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 30 دی 1391 ] [ 07:23 ق.ظ ] [ بیتا ]

جهان بسیار پهناور است. هزاران ستاره، کهکشان راه شیری را تشکیل می دهند که فقط یکی از بیشمار عالم های موجود است و هر ستاره خود خورشیدی است.

چه کسی می تواند عظمت جهان را درک کند؟ چه کسی می تواند عظمت خالق آن را دریابد؟ گورو نانک می گفت: خدا بی آنتاست. یعنی با ذهن نمی توان به خدا رسید. تنها راه رسیدن به خدا عشق است. چون به خدا عشق بورزید او حضور مبارکش را بر شما عیان خواهد کرد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 29 دی 1391 ] [ 07:19 ق.ظ ] [ بیتا ]

خداوند همواره به قلبی عاشق پاسخ می دهد زیرا ذات او عشق است. او نمی تواند خود را بیش از آن پنهان نگاه دارد. پس هر روز دعا کنید: خداوندا مرا عشقی پاک و اخلاص اعطا کن.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 28 دی 1391 ] [ 07:16 ق.ظ ] [ بیتا ]

در دعا آنچه ضرورت دارد کلمات نیست، بلکه سکوت عمیق و ارتباط درونی مهم است. وقتی دو قلب به یکدیگر عشق می ورزند، نیازی به گفتگو با یکدیگر ندارند، از بودن با یکدیگر شاد می شوند. در ستایش نیز باید از نزدیک شدن به خدا شاد شویم، کلمات ضرورتی ندارند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 27 دی 1391 ] [ 07:13 ق.ظ ] [ بیتا ]

غذای خود را نخورید مگر زمانی که سهمی از آن برای گرسنه ای کنار نهاده اید، گرسنه می تواند انسان حیوان یا پرنده باشد. اگر از دادن غذا به گرسنه ای امتناع ورزید آن غذا باری می شود که حتی پس از مرگ هم بر دوشتان خواهد بود.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 26 دی 1391 ] [ 07:08 ق.ظ ] [ بیتا ]

براستی انسان شاد کیست؟

آن کس که دارایی بسیار دارد و بی آنها نمی تواند زندگی کند؟

یا آن کس که اندک دارد خرسند است؟
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 25 دی 1391 ] [ 07:40 ق.ظ ] [ بیتا ]

ای قوی دل! برخیز و به سوی خانه رو! راه کدام است؟ راهی کوچک، راه کسانی که آرزوی شناخت خدا را دارند و از اینکه دیگران آنها را فراموش کرده اند و از آنها چشم می پوشند شاد می گردند. آنها چون غبار راه برای دیگران هستند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 24 دی 1391 ] [ 07:38 ق.ظ ] [ بیتا ]
وقتی افکار پلید به سراغت می آیند با آنها ستیز نکن. هرچه بیشتر با آنها مبارزه کنی قدرت بیشتری به آنها می بخشی. بهترین راه مبارزه با افکار پلید، تنها گذاشتن آنها و اندیشیدن به افکار الهی است. نور، ظلمت را می زداید. هر اندیشه خوب شعاعی از نور است که ابرهای تیره افکار بد را پراکنده می کند.


طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 23 دی 1391 ] [ 07:34 ق.ظ ] [ بیتا ]

دیگر سرگردان مباش!

خاموش شو و به درون رو!

زیرا در درون همه چیزهایی که به آنها نیازمندی نهفته است.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 22 دی 1391 ] [ 07:27 ق.ظ ] [ بیتا ]
خداوند یگانه ای است که در همه حضور دارد. یگانه ای در من، یگانه ای در تو و یگانه ای در همه. او خویش حقیقی ماست، خویش درونی و نهان. از این روست که همه افراد بشر با یکدیگر خویشاوند هستند. وقتی که این حقیقت را تشخیص دهیم، چگونه می توانیم کسی را دشمن خود تصور کنیم؟


طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 21 دی 1391 ] [ 07:55 ق.ظ ] [ بیتا ]

شما مخلوق خداوند هستید. در درونتان جریان زندگی الهی در گردش است، در هر یاخته جسمتان حیات فعالیت دارد، شما را شفا می بخشد، قوایتان را تجدید می کند. این حیات را از طریق دعا برانگیزید و آنگاه همه بیماریها از میان خواهد رفت.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 20 دی 1391 ] [ 07:40 ق.ظ ] [ بیتا ]

حقیقت هیچگاه اشتباه نیست، اما در نحوه گفتن حقیقت است که ممکن است فرد دچار اشتباه شود. حقیقت را می توان طوری بیان کرد که دیگران را یاری یا آسیب برساند. بنابراین حقیقت را با عشق بیان کنید. کلام باید آمیزه ای از عشق و حقیقت باشد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 19 دی 1391 ] [ 08:11 ق.ظ ] [ بیتا ]

راههای بسیاری به خداوند رهنمون می شوند. خدمت عاری از خودخواهی به همنوعان، آسان ترین راه است. وقتی انسان خود را فراموش می کند و فقط برای شادی دیگران زندگی می کند به خداوند بسیار نزدیک می شود.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 18 دی 1391 ] [ 07:19 ق.ظ ] [ بیتا ]

دعا ارتباط روح فرد با روح کل است. دعا سخن گفتن با خداست و گوش دادن به ندای خدا، از این رو سکوت و خاموشی درون لازم است. حضور خدا را دریابید. هر روز کارهای خود را طوری انجام دهید که گویی در حضور مبارک او هستید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 17 دی 1391 ] [ 07:18 ق.ظ ] [ بیتا ]

هر آنچه نیاز دارم در برابرم قرار گرفته است. افسوس نمی دانم چگونه آنها را دریافت کنم. راه دریافت کردن، دادن است. آنچه را دارید بدهید، آنگاه آنچه را نیاز دارید دریافت خواهید کرد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 16 دی 1391 ] [ 07:27 ق.ظ ] [ بیتا ]

کار لازمه ی زندگی است. هر یک از ما باید کاری را به انجام برساند. روح از طریق کار رشد می کند. کار را باید با روحیه آمیخته به تسلیم انجام داد. باید به عنوان وسیله دست خدا کار کرد و به فکر ثمر و نتیجه آن نبود. کار دارای ثمر است، اما ما نباید به خاطر ثمر آن کار کنیم. باید برای عشق به خدا کار کرد. چنین کاری به نگرانی آلوده نمی شود و سرچشمه شادی و سرور می گردد. انسانی که فعال نیست و از کار کناره می گیرد، تفکراتی بیهوده می پروراند. ذهن او سرگردان است، نمی تواند متمرکز شود، تعمق کند و در راه معنوی رشد کند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 15 دی 1391 ] [ 07:23 ق.ظ ] [ بیتا ]

وقتی شخصی در می یابد که هیچ حقی، هیچ مایملکی ندارد و تا ابد از آن کسی است که در همه حاضر است، از بندهای نفرت، آز و شهوت رها می شود. و آنگاه لبریز از آرامشی می شود که فراسوی ادراک آدمی است.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 14 دی 1391 ] [ 07:21 ق.ظ ] [ بیتا ]

دنیا افسونگری است که ما را می فریبد و به سرگردانی می کشد. تنها کسی ایمن است که لطف الهی شامل او شده است. و اما این لطف چگونه بدست می آید؟ چه کسی می داند؟ چه کسی می تواند بگوید؟ قوانینی هست، تجربی و منطقی که حتی خردمندترین افراد از آن آگاه نیستند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 13 دی 1391 ] [ 07:08 ق.ظ ] [ بیتا ]

ما در جهانی مهربان به سر می بریم. در قلب همه چیز نیکی نهفته است. این نیکی را به میزانی که به جهان ابراز می کنیم دریافت خواهیم کرد. آنگاه همه صداها را مهربان و دوستانه می یابیم: وزش باد، ریزش باران، نجوای آب، امواج، صدای جیرجیرک، آواز پرندگان، خنده کودکان. سپس با هر حادثه زندگی، با عشق و صبوری برخورد می کنیم. هر تجربه، تجربه ای متبرک می شود و هر فردی که با او رویاروی می شویم، سرشار از لطف و نیکی.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 12 دی 1391 ] [ 07:27 ق.ظ ] [ بیتا ]

ممکن است انسان میلیون ها ثروت بیندوزد، اما در زندگی موفق نباشد.

موفقیت حقیقی در غلبه بر موانع نهفته است.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 11 دی 1391 ] [ 07:59 ق.ظ ] [ بیتا ]

همه چیزهایی که با دیده جسم میبینیم، زوال پذیرند، فقط آن یگانه، خداوند عالم باقیست. به دنبال زوال پذیرها نباشیم، بلکه پیرو آن یگانه شویم، او را ستایش کنیم و در زندگی و مرگ به او بپیوندیم تا ابد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 10 دی 1391 ] [ 07:50 ق.ظ ] [ بیتا ]

ساده باشید، غذای ساده و زندگی ساده.

پاک باشید چون نیلوفرهای آبی.

چون گل های آفتابگردان پیوسته نیایشگر آفتاب

برای افراد بیشتری مفید باشید.

آنگاه مانند ماه در شبی پرستاره و بی ابر خواهید درخشید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 9 دی 1391 ] [ 07:36 ق.ظ ] [ بیتا ]

هر کاری را می توان به دو طریق انجام داد. راه بهتر بیرون نگاه داشتن وجود خویش هنگام انجام کار است. نه به خود بیندیشد نه به مزایا، منافع، حقوق و امتیازهایتان. فقط به خوبی هایی بیندیشید که می توانید برای دیگران ابراز کنید. دیگران از شما جدا نیستند، شما و دیگران بخشی از یک کل هستید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 8 دی 1391 ] [ 07:32 ق.ظ ] [ بیتا ]

ثمرات سکوت بسیار شگفت انگیز هستند. آن کس که این ثمرات را می چشد، پیوسته در آرامش است، کارها را با ملایمت، آهستگی و خاموشی انجام می دهد و زمانی را به دعا و استراحت اختصاص می دهد. او در سکوت ساکن می شود سکوت را تعلیم می دهد و در سکوت تردیدهای بسیاری را می زداید. از این روست که آشنایان راز، سخن نمی گویند. آنها که نمی دانند، به سخن گفتن علاقمندند، آنها افرادی تهی هستند که فقط شیفته ی پرگویی و مجادله اند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ پنجشنبه 7 دی 1391 ] [ 07:05 ق.ظ ] [ بیتا ]

به چه نیازمندم؟ بزرگترین نیاز من خداوند است. بادا که به خدا تکیه کنم، از خدا الهام یابم از عشق او سرمست گردم و توسط او هدایت شوم. خداوند در درون من است، کافیست به درون روم و به ندای الهام گر و رهنمودش گوش فرا دهم، بگذارم نیرویش را در هر یاخته وجودم جاری سازد.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ چهارشنبه 6 دی 1391 ] [ 07:21 ق.ظ ] [ بیتا ]

چگونه می توان کسانی را که به ما آسیب رسانده اند بخشید؟ در واقع هر سختی که بر ما رفته است نوعی دعوت به درون، به ارتباط با خویش برترمان است. وقتی با درون ارتباط بیابیم آسیب ها را فراموش خواهیم کرد، فرد مزبور را خواهیم بخشید و حتی او را یاری خواهیم رساند. این کار مفهوم عشق ورزیدن به دشمنان است.

دادای محبوب گفته است: حتی به دشمنان خود عشق بورزید، آنگاه اگر همانند خاری از شما نفرت داشته باشند، شما چون گل سرخ شکفته خواهید شد. شانتی دوا گفته است: دشمن مانند گنجینه ای پنهان در خانه است. برای بدست آوردن آن نیازی به کار در معدن نیست. باید او را گرامی داشت، زیرا ما را در راه رسیدن به اشراق یاری می رساند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ سه شنبه 5 دی 1391 ] [ 07:55 ق.ظ ] [ بیتا ]

آیا دوستانت ناسپاسند؟ آیا خوبیهای ترا با اهانت و درشتی پاسخ می دهند؟

در این صورت زمان شادی رسیده است زیرا خداوند خود پاداش ترا خواهد داد.

هیچکس نمی تواند از دو نفر دستمزد بگیرد: از خدا و از دنیا.

پاداشهای دنیا تایید، تشویق، آسایش، راحتی، اقتدار و مقام است. پاداشهای خدا پاکی، تواضع و آرامشی عظیم است که میان مشکلات و سختی ها با قدرت می ایستد و سروری که هیچکس نمی تواند آن را از تو برباید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ دوشنبه 4 دی 1391 ] [ 07:44 ق.ظ ] [ بیتا ]

کارهایی معین هست که فقط تو می توانی انجام دهی نه هیچکس دیگر.

آنها را پیدا کن و به انجام برسان.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ یکشنبه 3 دی 1391 ] [ 07:58 ق.ظ ] [ بیتا ]

دنیا چه هنگام دگرگون خواهد شد؟ بشر کی به حیاتی تازه خواهد رسید؟ هنگامی که قدرت با عشق بیامیزد، وقتی که همه عشقی بیکران را در قلب خویش بپرورند. وقتی قدرت با تواضع، عشق و خدمت به دیگران به کار گرفته شود، فقط آن زمان بشر به حیاتی تازه خواهد رسید.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ شنبه 2 دی 1391 ] [ 07:45 ق.ظ ] [ بیتا ]

قانونی کامل برای زندگی که همیشه به ثمر می نشیند چنین می گوید: همه چیزهای دیگر را رها کن فقط خداوند را دنبال کن.

حوادث بسیاری در زندگی روی می دهد که اگر به آنها بیندیشیم ناراحت، وحشتزده و نومید می شویم. متبرک کسی است که مشکلات و پیچیدگی های زندگی او را آزار نمی دهد و فقط خدا را دنبال می کند.
طبقه بندی: کتاب هر روز به سوی تو می آیم،
[ جمعه 1 دی 1391 ] [ 07:43 ق.ظ ] [ بیتا ]

درباره وبلاگ


همراهان عزیز،

ممنونم که هستید!
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

پیام های خالق هستی روی موج سکوت منتقل می شوند

خدمات وبلاگ نویسان جوان


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو